Mikó István

Színművész

Egy mély érzésű Nagy Nevettető

   A cikket 2010.ben jelentette meg a Családi Lap

        Mikó István a számok szerint

 A közönség várva vár minden alkalmat, amikor tévék, rádiók, mozik, színházak, kabarék „A Mikót” ígérik műsoraikon.
Miért? Mert fölüdít bennünket a csak rá jellemző humorának gesztus-arzenáljával, amivel sodró módon képes feledtetni minden fáradtságot, bút és gondot, míg rábízzuk magunkat. Mindegy miben. Legyen bár komédia, paródia, tragédia, nótázik vagy egyszerűen „csak” jelen van. Varázsol. Utánozhatatlanul. Mikóul.

Lássuk azonban, mennyi mindebben a tudatos munka fölépítménye és/vagy mennyi a Született Színész!

Az 1950. 10. hó 22.-én született művész képletében két azonnal szembetűnő elem erősít egyazon személyiség-, és sorshivatást.

Sokatmondó mindaz, ami pályaívét beigazolja mára. Mi sem természetesebb, mondhatná az elemző a 22-es születési napszám mottója szerint, ami a Kitartás. Ez pedig magában hordozza azt a képesség halmazt, ami tervei kivitelezésében szinte ösztönösen is folyamatos éber állapotban működik. Ez pontosabban azt is jelenti, hogy bárhol, bármiben megállja a helyét. A képlet három 2-ese utal arra is, hogy előző életeiből sok tapasztalatot és tudást gyűjtött be, amit jelen életében is „szerencseként” és/vagy tehetségként alkalmazhat. Ugyanakkor – még mindig e számok szerint - a mindent legyőzni képes komikus és tragikus véna a színpadon és azon kívül is érvényesül. Amennyire lételeme a gondoskodó, figyelmes, gyengéd szeretet, ugyanannyira ezeknek ellentéte is igaz sérülékenysége okán, így az önvédelmileg elzárkózó, titokzatos habitusa is megmutatkozik. Ezzel együtt itt mutat erős utalást képlete arra is, hogy minőségi segítő társnak tudhassa magát, miközben neki is viszont szüksége van erre. Ha ebben hiányt szenved élete bármely területén, vagy nem méltányolják kellőképpen, akkor bizalmatlanná válhat és bezárul. Ez azonban figyelemmel, szeretet megnyilvánulásokkal hamar orvosolható. Továbbá e szám jelentése vetíti előre azt is, hogy igen nagy lehetőségek, távlatok nyíltak meg számára, melyeknek cselekvő megélése maga az életfeladata.

A másik ilyen gazdag jelentésű képletelem - mely a fentebb említetteket megerősíti -, az ún. 456-os sík, amit szintén a Kitartás és a Karma síkjaként ismerünk. Mi mindent foglal ez magában? Legfőképp azt, hogy aki e - ritkának számító - spirituális „segédeszközzel” jött világra, rendelkezhessék minden szükséges és hasznos föltétellel, mint vele született tulajdonsággal, amivel élettervét a legoptimálisabban teljesítheti. Ennek értelmében hozta magával a találékonyságot, ügyességet, megvalósítási készséget, motiváltságot, harmóniát, valamint a szeretet adására és befogadására való vágyat és képességet. Mindezeket persze egész életen át folyamatosan finomítani, magasabb szintekre emelve, tökéletesítenie kell.

Ez a jel arra is rámutat, hogy már gyerekkorában is sok szeretetet, nagy figyelmet igényelt és érdemelt. Mára mindez pályája ívében bizonyítékként teljesedett ki.

Mint azt már említettem, kitűzött céljait fogyhatatlan kitartással valósítja meg. Ehhez pedig plusz erős támogatást ad a 159-es, azaz az Elszántság és Megvalósítás síkja, ami kellő aktivitást, tevékenységet és környezetével szemben egyenes hozzáállást mutat. Itt azonban az is megállapítható a képlet arányai szerint, - három 1-esből indul ki ez a mutató, - egybevetve a három darab, s egyben domináns 2-essel, hogy ereje és céltudatos elszántsága mellett a túlérzékenysége okozta súrlódásai okán is bőven lehettek tapasztalni-, és tanulnivalói élete minden területén.

E két szám uralma tehát a komolyan egymásnak feszülő tulajdonságai által generált érzelmi hullámzásait is jelöli. Hivatása gyakorlásában igazi népszerűségét vérbeli komikusként érte el, pedig a humoros, szórakoztató, vidámságot sugárzó lényének másik igen erős vonása a mélyen együttérző, segíteni vágyó és az átlagon felül szubtilis, sérülékeny lelkülete is. E tulajdonságai szerint helyzetenként megnyilvánulhat sértődékenységben, amitől bezárulhat. Ezt azonban lénye eredendő bája úgy kompenzálja, hogy szerettei körében gyámolít és maga is nagyon igényli a gyengédséget.

Ez persze magánemberi mivoltában a külvilág számára nem föltétlen válhat egyértelművé.

Az 1-esek jelölte szenzitivitásában jelen van egyfajta önvédelmi távolságtartás is, miszerint lelke, személyisége legbensőbb körébe csak azt engedi be, aki átjutott a bizalom és a szeretet legfinomabb szűrőjén is. (Erre az aura-bástyára a közismert embereknek fokozottan szükségük is van.) Képes csapatban működni, de elemi igénye lehet a háborítatlan egyedüllétekre is az élmények, történések földolgozásához, alkotáshoz, töltődéshez. Ezért fontos, hogy környezete tisztában legyen személyisége eme színével is és türelmet, tapintatot megértést tanúsítsanak irányában. Különben megbántható, sérülékeny, melyre reakcióként ő is „visszacsíp”. Ugyanakkor ez neki fáj legjobban, így nem haragtartó, sőt igyekszik mielőbb békét teremteni. Akár humora bájait bevetve. Létszükséglete a háttér nyugalom, még szenvedélyei gyakorlása közben is, csak így tud tejességet teremteni munkáiban. Ezt bizonyítják más szemszögből a Mérleg Nap adta egyensúly és harmónia igénye, a Skorpió aszcendens marsikus harciasságával. Itt emelem ki ismét, hogy a fentebb említett domináns 2-es szerint párban működő segítő-társat jelöl, aki sokkal inkább értékeli és igényli magánemberként az intim, bensőséges létközösséget, mint a túl nagy, nyüzsgő társaságot. Az ilyen közegben gyengéd, együttérző, együttműködő, segítőkész. Lelki érintettségei kapcsán befolyásolható lehet. Minthogy rendkívül sok érzelmi információt „radaroz le”, szintén utal arra, hogy nyugalomra és időre van szüksége a feldolgozáshoz, különben érzelmei veszik át az irányítást. Ennek folyományaként bizonyos döntéshelyzetekben nehézségei támadhatnak. E belső és külső konfliktusokat fölismerve rendre emésztheti magát, mígnem mára már képes tudatosan kontrollálni, és felülírni bizonyos megnyilvánulásait. Ugyancsak ebből a szám-együttesből látható, hogy különösen intuitív alkat. Sorsfeladatainak egyikét is pont e domináns 2-es jelöli ki, ez pedig az együttműködésben megtapasztalható egyensúly, és az egyensúlyból töltekező együttműködés. A folyamatos, kitartó, kölcsönös összmunkát gyakorolva kell tökéletesítenie empatikus képességét. Mindennek teljesítéséhez „magával hozta” az (ún. „külön jelölt”) 4-essel a stabilitásra törekvő teljesség igényét. Jelentésben hozzáadódik analitikus gondolkodással (9-es) a praktikusság, a kötelességtudó, lelkiismeretes személyiség. Mindezek alkalmasként mutatják arra, hogy tevékenységeiben, vállalkozásaiban ő legyen a vezető, mert e feladatkörben csapatának az alkotó munka föltételeit is harmonizálni tudja és anyagilag is képes biztonságot teremteni. Amennyiben azonban ebben zavar támad, az eredendő önbizalmát (5) megingathatja. E mellett a képletből hiányzó 8-as azt jelzi, hogy a pénzzel való egészségesen cirkuláló viszonyt is gyakorolnia kell a spirituális tanulási folyamatban.

A képletben lévő 5-ös és a 20/2-es sorskód szerint is erőteljes egészséggel megáldott ember. Időnként felléphetnek lelki eredetű izomfeszültségek és allergiák.

A szintén jellel erősített 6-os szám jelenléte mutatja rendkívül jó memóriáját, a művészetek jelenlétét sorsában és személyiségében, különös tekintettel a muzikalitásra. Ugyancsak ez a szám jelzi, hogy lénye hatással van az emberekre. Ez pedig nélkülözhetetlen is a színpadi művész számára.

Továbbá, a már előzőekben is említett nyugalom, béke, csönd, harmónia, szeretet igénye megerősítést nyer az 5-ös és 6-os számok jelentéshalmaza által is.

A hiányzó 3-as az erősítendő koncentrációra figyelmeztet. Ezt már az előbbiekből az is igazolja, hogy rendkívüli szenzitivitásával rengeteg - mások számára szinte föl sem tűnő - szubtilis érzelmi információt észlel és vesz. Ezek pedig mind figyelemelterelők lehetnek, habár a zökkenőmentes felszíni levezetésére a színészeket fölkészítik.

Mint fentebb említettem, a Millman- féle személyiségelemző módszer értelmében Mikó István a 20/2-es sorshivatás útját járja, mely szerint a belső képességekkel társuló együttműködés és egyensúly szolgálatszerű alkalmazását kell gyakorolnia. Vagyis: örömteli együttműködésben, kiegyensúlyozott felelősségérzettel, egymást kölcsönösen támogatva kell az alkotásokban munkálkodnia társaival. A kompromisszumok egészséges, boldogító arányait föllelve és megtartva kell megélnie az „adni és elfogadni”- rendjét, úgy materiális, érzelmi, mint szellemi síkon.

Sorscélját tehát művészként és közösségi vezetőként is tette, teljesíti folyamatosan.

Hogy szín-művész, aki erre a feladatra született, bizonyítja sokoldalú színpadi munkássága, töretlen népszerűsége,valamint jeles elismerései, mint a Jászai-díj, az Erzsébet-díj, a Fővárosi Tanács Nívó-díja és a Magyar Köztársaság Kiskeresztje érdemrend.

 

Erdélyi Lili Ada

 

 

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek